Wyniki konkursu „WYRAŹ SIEBIE Z BIC 4 COLOURS!”

AKTUALNOŚCI


Śliwka Nałęczowska wkroczy...

Śliwka Nałęczowska to kwintesencja wykwintności i dobrego smaku. W lutym, jako partner poka...

WIĘCEJ

Wyniki konkursu plastycznego „WYRAŹ SIEBIE Z BIC 4 COLOURS!”

Z przyjemnością prezentujemy wyniki konkursu „Wyraź siebie z BIC 4 Colours!”

I MIEJSCE – Amelia Duszak

II MIEJSCE – Michalina Luchowska

III MIEJSCE – Anna Przybysz

Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a Laureatkom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

Nagrodzone prace można obejrzeć w galerii poniżej.

 

***** 

 

Do 22 grudnia br. studenci warszawskiej ASP mogą nadsyłać prace plastyczne na konkurs „Wyraź siebie z BIC 4 Colours!”. W puli do wygrania znalazły się nagrody pieniężne oraz zestawy produktów BIC. Szczegóły akcji poniżej oraz w regulaminie.

 

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu nadruku (odręcznie rysowanej grafiki) na kultowy długopis BIC 4 Colours, przy użyciu wyłącznie długopisu BIC 4 Colours z tuszem w 4 kolorach: czarnym, niebieskim, zielonym i czerwonym.

Zgłoszenia, w postaci zdjęć lub skanów odręcznie narysowanej grafiki, w plikach JPG lub PNG w  rozdzielczości 150 dpi i rozmiarze do 3 MB należy przesyłać mejlem na adres: biuro@kolterman.pl do 22 grudnia br.

UWAGA! Dla uczestników konkursu, firma BIC przygotowała 250 długopisów BIC 4 Colours do nieodpłatnego odbioru u przedstawicieli Samorządu Studenckiego na wszystkich wydziałach ASP w Warszawie. Informacje, o tym gdzie można odebrać długopisy, znajdują się na plakatach i w regulaminie konkursu; można je także uzyskać pisząc na adres: samorzad@cybis.asp.waw.pl.

 

W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody:

 

Warunkiem odbioru narody będzie dostarczenie oryginału pracy konkursowej – odręcznie wykonanego szkicu.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 stycznia 2024 roku na stronie www.kolterman.pl w zakładce Aktualności.

Powodzenia!

Długopisy będą rozdawane do wyczerpania nakładu.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

„WYRAŹ SIEBIE Z BIC 4 COLOURS!”

Edycja 2023

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorami konkursu pod nazwą „WYRAŹ SIEBIE Z BIC 4 COLOURS” (dalej „Konkurs”) są:
 1. Współorganizator Konkursu jest wyłącznym fundatorem wszystkich nagród w Konkursie.
 2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 27 listopada do 22 grudnia 2023 r.
 3. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne, nieodpłatne oraz jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”).
 4. Regulamin jest dostępny (nieodpłatnie) w formie papierowej w siedzibie Organizatora Konkursu oraz w siedzibie Współorganizatora Konkursu przez cały okres trwania Konkursu.
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2094, z późn. zm.), albowiem jego wyniki nie zależą od przypadku.

 

2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, stale zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz będąca rezydentem podatkowym w Polsce i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

(dalej „Uczestnik”)

 1. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca. Prace zbiorowe, których autorstwo przypisane jest więcej niż jednej osobie, nie będą akceptowane.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału:
 1. W razie powzięcia przez Organizatora Konkursu uzasadnionych wątpliwości, czy Uczestnik spełnia warunki określone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, a także w razie powzięcia przez Organizatora Konkursu uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Uczestnika danych osobowych, Organizator Konkursu ma prawo zażądać od Uczestnika przedłożenia do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu oryginału lub (według wyboru Uczestnika) przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej skanu dokumentu tożsamości potwierdzającego spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, pod rygorem utraty prawa do brania udziału w Konkursie.

 

3. ZADANIE KONKURSOWE

 1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do studentów uczelni artystycznej. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na: zaprojektowaniu nadruku (odręcznie rysowanej grafiki) na długopis BIC 4 Colours z wykorzystaniem wyłącznie długopisu BIC 4 Colours z tuszem w 4 kolorach: czarnym, niebieskim, zielonym i czerwonym i zgłoszenie go do Konkursu za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@kolterman.pl (dalej „Zadanie Konkursowe”).
 3. Nadesłane prace (rozwiązania Zadania Konkursowego) muszą zostać wykonane odręcznie długopisem BIC 4 Colours z tuszem w 4 kolorach: czarnym, niebieskim, zielonym i czerwonym.
 4. Współorganizator Konkursu zapewni Uczestnikom Konkursu 250 szt. długopisów BIC 4 Colours. Uczestnicy Konkursu mogą odbierać długopisy BIC 4 Colours w czasie trwania konkursu, do wyczerpania puli 250 szt. pod poniższymi adresami:

Kontakt: Sara Roczon

Kontakt: Jerzy Mróz

Kontakt: Błażej Pytkowski

Kontakt: Filip Kurzawa

Kontakt: Zofia Ratasiewicz

Kontakt: Maja Cieślak

Kontakt: Danjel Stelmach

Kontakt: Wiktoria Jabłońska

Informacje, o tym gdzie można odebrać długopisy, znajdują się na plakatach; można je także uzyskać pisząc na adres: samorzad@cybis.asp.waw.pl.

 1. Nadesłane prace (rozwiązania Zadania Konkursowego) muszą zawierać projekt nadruku (odręcznie rysowanej grafiki) na długopis BIC 4 Colours spełniające następujące parametry:
 1. Jeden Uczestnik może zgłosić więcej niż 1 (jedno) rozwiązanie Zadania Konkursowego, nie więcej jednak niż 3 (trzy) takie rozwiązania, z których każde musi zawierać elementy oraz spełniać parametry wskazane w ust. 5.1-5 niniejszego paragrafu.
 2. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika więcej niż jednego rozwiązania Zadania Konkursowego, każde zgłoszenie należy przesłać odrębnie (w formie osobnego zgłoszenia e-mail).
 3. Rozwiązania Zadania Konkursowego należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej (zgłoszenia w formie papierowej nie będą przyjmowane), na adres e-mail: biuro@kolterman.pl najpóźniej do dnia 22 grudnia br. do godz. 23:59:59.
 4. Zgłoszenie rozwiązania Zadania Konkursowego, należy opatrzyć następującymi danymi osobowymi: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.
 5. Każde rozwiązanie Zadania Konkursowego przesłane do Organizatora Konkursu zostanie zweryfikowane pod względem formalnym (pod kątem spełniania wymogów określonych w § 2 i § 3 ust. 5. 1-5 Regulaminu, a Uczestnik zostanie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej o przyjęciu zgłoszenia do udziału w Konkursie lub odrzuceniu przesłanego rozwiązania Zadania Konkursowego, w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem Świąt) od daty przesłania zgłoszenia. W razie odrzucenia zgłoszenia Uczestnik zostanie powiadomiony o przyczynach odrzucenia.
 6. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone rozwiązania Zadania Konkursowego, które:

 

 4. NAGRODY

 1. W Konkursie zostaną przyznane 3 (trzy) następujące nagrody finansowe i rzeczowe:

I miejsce:    nagroda finansowa w wysokości 1050 zł (tysiąc pięćdziesiąt złotych) oraz zestaw produktów BIC o wartości 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych);

II miejsce:  nagroda finansowa w wysokości 850 zł (osiemset pięćdziesiąt złotych) oraz zestaw produktów BIC o wartości 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych);

III miejsce: nagroda finansowa w wysokości 650 zł (sześćset pięćdziesiąt złotych) oraz zestaw produktów BIC o wartości 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych);

 1. Uczestnik, który zgłosił do Konkursu więcej niż jedno rozwiązanie Zadania Konkursowego, ma prawo uzyskać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
 2. Współorganizator Konkursu przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości każdej nagrody finansowej i rzeczowej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Od łącznej wartości nagród Współorganizator Konkursu (jako płatnik) potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1990 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1426, z późn. zm.) i odprowadzi tę kwotę na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
 3. Nagrody zostaną wydane laureatom Konkursu najpóźniej w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia upublicznienia wyników Konkursu w sposób określony w § 5 ust. 7 Regulaminu.
 4. Nagrody finansowe zostaną przekazane w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez laureatów Konkursu. Współorganizator Konkursu nie przewiduje przekazywania nagród pieniężnych w gotówce.
 5. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane na koszt Organizatora Konkursu na wskazany przez laureatów Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej adres korespondencyjny na terenie Polski.
 6. Nie można żądać zamiany nagrody rzeczowej na inną nagrodę ani na jej ekwiwalent pieniężny.

 

5. PRZYZNANIE NAGRÓD

 1. Laureatów Konkursu wyłoni jury konkursowe, złożone z przedstawicieli Organizatora i Współorganizatora Konkursu.
 2. Posiedzenie jury konkursowego odbędzie się w terminie do dnia 12 stycznia 2024 r. Dopuszcza się odbycie posiedzenia jury konkursowego w formie wideokonferencji.
 3. Jury dokona najpierw wyboru 3 (trzech) najlepszych rozwiązań Zadania Konkursowego według własnego uznania, uwzględniając kryteria takie jak: oryginalność (nieszablonowe ujęcie tematu), unikatowość pomysłu i zastosowanych środków wyrazu, czytelność, jednoznaczność i spójność przekazu, walory estetyczne, artystyczne oraz użytkowe (w tym możliwość adaptacji motywów lub innych elementów projektu na różne formy użytkowe i reklamowe). Następnie każdy z członków jury konkursowego oceni każde z trzech wybranych rozwiązań Zadania Konkursowego, przyznając określoną liczbę punktów (od 1 do 3), a końcowa ocena, decydująca o kolejności miejsc w Konkursie, będzie średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez wszystkich członków jury. Pierwsze miejsce zostanie przyznane Uczestnikowi, którego rozwiązanie Zadania Konkursowego otrzyma największą liczbę punktów. Kolejne miejsca zostaną przyznane Uczestnikom, których rozwiązania Zadania Konkursowego otrzymają kolejno największą liczbę punktów w porządku malejącym. W razie równej liczby punktów o przyznaniu nagrody zadecyduje przewodniczący(a) jury konkursowego. Kryteria oceny stosowane przez jury są subiektywne i nie są weryfikowalne.
 4. Współorganizator Konkursu zastrzega możliwość ufundowania (według własnego uznania) dodatkowych nagród lub wyróżnień w Konkursie.
 5. Z przebiegu obrad jury konkursowego zostanie sporządzony pisemny protokół, podpisany przez wszystkich członków jury, w którym wskazani zostaną laureaci Konkursu z podaniem końcowej oceny i kolejności zajętych przez nich miejsc. Dopuszcza się podpisywanie protokołu z przebiegu obrad jury konkursowego w drodze indywidualnego zbierania podpisów członków jury przez Organizatora, wyznaczoną przez niego osobę lub za pośrednictwem kuriera.
 6. Decyzje jury konkursowego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, z zastrzeżeniem uprawnień laureatów Konkursu wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie w dniu 15 stycznia 2024 r. na stronie internetowej pod adresem: kolterman.pl w zakładce Aktualności.
 8. W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty posiedzenia jury konkursowego, czyli do dnia 19 stycznia 2024 roku laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą poczty elektronicznej – na wskazany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej, przy czym Organizator zastrzega, że ten sposób powiadomienia o wynikach Konkursu dotyczy jedynie jego laureatów. Pozostali Uczestnicy dowiedzą się o wynikach Konkursu w sposób określony w ust. 7 niniejszego paragrafu.
 9. W razie niemożności skontaktowania się z laureatem Konkursu w sposób opisany w ust. 8 niniejszego paragrafu, w terminie do dnia 30 stycznia 2024 r., pomimo podjętych przez Organizatora co najmniej 3 (trzech) prób nawiązania takiego kontaktu (za pomocą wykonania połączenia telefonicznego i poczty elektronicznej), a także w razie nieprzekazania przez laureata, w terminie wyżej wskazanym, pomimo nawiązania z nim kontaktu przez Organizatora Konkursu, materiałów, danych, zgód i oświadczeń potrzebnych do wydania nagrody zgodnie z Regulaminem, Organizator Konkursu jest zwolniony z obowiązku podejmowania dalszych prób nawiązania kontaktu z takim laureatem.

 

6. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Dane Uczestników, o ile stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej „RODO”), są przekazywane wyłącznie Organizatorowi Konkursu wyłącznie w celu określonym w Regulaminie i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach RODO. Organizator Konkursu zbiera i przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres tych danych:
 1. Administratorem danych osobowych jest wyłącznie Organizator Konkursu. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO. Dane osobowe Uczestników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez administratora.
 2. Organizator Konkursu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Uczestników odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Uczestnik przez zgłoszenie udziału w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu określonym w Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 4. Uczestnicy mają niczym nieograniczone prawo do wglądu w swoje dane osobowe. Organizator Konkursu zapewnia Uczestnikom pełne prawo zaktualizowania danych osobowych, które są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne. Uczestnicy mają w szczególności prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Prawa powyższe Uczestnicy mogą wykonywać np. przesyłając taką informację na następujący adres Organizatora Konkursu: rudek@kolterman.pl
 5. Dane osobowe Uczestników, poza danymi osobowymi laureatów Konkursu, zostaną usunięte przez Organizatora Konkursu do dnia 29 lutego 2024 r. Po dacie wskazanej w zdaniu poprzedzającym dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu ogłoszenia wyników Konkursu, wydania nagród i zrealizowania obowiązków podatkowych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym § 6 Regulaminu zastosowanie mają postanowienia dokumentu zatytułowanego: Polityka ochrony danych osobowych w Firmie KOLTERMAN COMMUNICATIONS.

 

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa do wszystkich materiałów tekstowych, graficznych, fotografii, aplikacji, baz danych, materiałów dźwiękowych oraz wideo oraz innych twórczych elementów związanych lub wykorzystywanych w związku z organizacją Konkursu, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231, z późn. zm.; dalej „ustawa o prawie autorskim”), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1913, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2134, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 286, z późn. zm.). Żaden z elementów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być powielany i rozpowszechniany w inny sposób niż określony Regulaminem. Wszelkie nazwy handlowe używane przez Organizatora Konkursu i Współorganizatora Konkursu w związku z Konkursem, stanowią chronione prawem znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za zgodą Organizatora Konkursu lub Współorganizatora Konkursu.
 2. Uczestnik, przekazując Organizatorowi Konkursu rozwiązanie Zadania Konkursowego, oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do tego rozwiązania i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone oraz że jest wyłącznym jego autorem, że stanowi ono przejaw jego własnej twórczej działalności, a przekazanie rozwiązania Zadania Konkursowego Organizatorowi Konkursu nie narusza praw żadnej osoby trzeciej. Uczestnik gwarantuje ponadto, że w czasie trwania Konkursu prawa te nie zostaną zbyte ani obciążone na rzecz osób trzecich.
 3. Z chwilą otrzymania przez Organizatora Konkursu rozwiązania Zadania Konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi Konkursu oraz Współorganizatorowi Konkursu zgody, bez dodatkowego wynagrodzenia, na korzystanie i rozporządzanie treścią tego rozwiązania na potrzeby związane z organizacją Konkursu i jego rozstrzygnięciem.
 4. Autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych rozwiązań Zadania Konkursowego oraz prawo do wykonywania opracowań nagrodzonego rozwiązania Zadania Konkursowego przeniesione zostaną przez laureatów bezpośrednio na Współorganizatora Konkursu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez dodatkowego wynagrodzenia, na podstawie odrębnego pisemnego oświadczenia Uczestnika z chwilą wydania nagrody. Współorganizator Konkursu nabywa na własność prawa, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy o prawie autorskim, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

oraz

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono (reprodukcje utworu) – wprowadzanie do obrotu (w tym na zasadach komercyjnych), użyczenie, najem lub sprzedaż na rzecz dowolnej osoby trzeciej, w tym na rzecz dowolnego przedsiębiorcy, oryginału albo egzemplarzy albo reprodukcji utworu wraz z prawem przeniesienia na dowolnego nabywcę prawa do oznaczania zwycięskimi wzorami graficznymi m.in. odzieży i akcesoriów, obuwia oraz wyrobów skórzanych i wprowadzania tak oznaczonych produktów do obrotu;
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Z chwilą wydania nagrody laureat przenosi bezpośrednio na Współorganizatora Konkursu, bez dodatkowego wynagrodzenia, także prawo do wykonywania opracowań nagrodzonego rozwiązania Zadania Konkursowego, w szczególności tłumaczenia, przeróbek, adaptacji oraz prawo do rozporządzania i korzystania z opracowania, w tym na zasadach komercyjnych, bez konieczności uzyskiwania zezwolenia twórcy (prawo zależne) oraz do zezwalania na wykonywanie tych praw
 5. Z chwilą wydania nagrody laureat zobowiązuje się nie wykonywać przysługujących mu autorskich praw osobistych w odniesieniu do rozwiązania Zadania Konkursowego.
 6. Niezłożenie przez laureata oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, upoważnia Organizatora Konkursu i Współorganizatora Konkursu do odmowy wydania przyznanej temu laureatowi nagrody.

 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA KONKURSU

 1. Organizator Konkursu i Współorganizator Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku niemożności wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych laureata, o której Organizator Konkursu nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie.
 2. Uczestnik jest odpowiedzialny za treść rozwiązania Zadania Konkursowego, przekazanego Organizatorowi Konkursu i w tym zakresie zwalnia Organizatora Konkursu oraz Współorganizatora Konkursu z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich, których prawa zostały naruszone przez publikację rozwiązania Zadania Konkursowego, a w przypadku laureatów Konkursu – przez wykorzystanie rozwiązania Zadania Konkursowego w sposób zgodny w Regulaminem.
 3. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika bądź podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę jego wykluczenia z udziału w Konkursie – na zasadach opisanych w Regulaminie.
 4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za materiały konkursowe (rozwiązania Zadania Konkursowego), które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodów technicznych.
 5. Organizator Konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i formę materiałów konkursowych przekazywanych przez Uczestników.

 

9. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące organizacji Konkursu powinny być wysyłane wyłącznie na adres siedziby Organizatora Konkursu wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu, w formie pisemnej, wyłącznie na adres: Kolterman Media Communications, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa z dopiskiem „reklamacja – konkurs BIC 4 Colours”, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty upublicznienia wyników Konkursu w sposób opisany w § 5 ust. 7 Regulaminu. W treści reklamacji należy wskazać przyczynę reklamacji wraz ze zwięzłym opisem zaistniałego zdarzenia oraz wskazać dane adresowe umożliwiające przesłanie odpowiedzi na reklamację. W razie braku potrzebnych informacji, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków reklamacji w terminie 3 (trzech) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków reklamacji uprawnia Organizatora Konkursu do pozostawienia takiej reklamacji bez rozpoznania.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Konkursu na podstawie Regulaminu, w ciągu 14 (czternastu) dni od ich otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację będzie przesyłana w formie pisemnej, o ile osoba składająca reklamację udostępni adres do korespondencji lub w formie wiadomości e-mail na podany przez tę osobę adres elektroniczny.
 4. Postanowienia ust. 1 – 3 niniejszego paragrafu nie wykluczają ani nie ograniczają w żaden sposób możliwości dochodzenia przez Uczestników ewentualnych roszczeń wobec Organizatora Konkursu lub Współorganizatora Konkursu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na zasadach ogólnych).

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy polskiego prawa.
 2. Zmiany Regulaminu mogą następować wyłącznie z poszanowaniem praw nabytych Uczestników.

  

Warszawa, dnia 14 listopada 2023 roku


Warning: Use of undefined constant cookiesinfo - assumed 'cookiesinfo' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /kolterman_new_grit/index.php on line 86